دروس زیر فقط نمونه تدریس از بخش تئوری دوره تخصصی پاکسازی پوست ریمابیوتی است و برای بررسی کیفیت تدریس منتشر شده است.

درس دوم - شناخت لایه های پوست

درس هشتم - تجویز هوم کر